tsniut.co.il

 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

רשב"י

דוא הדפסה PDF

עצותיו הנפלאות של  רשב"י מספרו הקדוש

 

מה הסיבה לחוסר הפרנסה שלך?!

אמר רבי חזקיה: קללה ועונש תבוא על אותו אדם העוזב את אשתו שתראה משערות ראשה לחוץ, וזה אחד מענייני הצניעות שבבית. ואישה המוציאה משערות ראשה לחוץ להתייפות בו  גורמת עניות לבית, וגורמת שבניה לא יהיו חשובים בדור, וגורמת דבר אחר (דהיינו צרעת) שישרה בבית. מי גרם לכל זה, היינו זה שניראה מראשה לחוץ. ומה בבית כך, כל-שכן בחוץ, וכל-שכן חציפות (פריצות) אחרת אם תראה ממנה, ומשום זה כתיב (תהלים קכ"ח, ד) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" אמר רבי יהודה: שערות ראשה של האישה שנגלו גורמים לשער אחר להתגלות, דהיינו כוחות הסטרא אחרא הנאחזים בשערות ולפגום אותה, משום זה צריכה האישה שאפילו קורות ביתה לא יראו שער אחד מראשה וכל-שכן לחוץ. בא וראה, כמו בזכר נמצאות השערות קשים מכל שהם דינים, הן הוא בנקבה. צא וראה כמה פגמים גורמות שערות של האישה, גורמות למעלה גורמות למטה,גורמות לבעלה שיתקלקל, גורמות עניות, גורמות דבר אחר (דהיינו צרעת) בבית, גורמות לסילוק חשיבות בניה, הרחמן יצילנו מחוצפה שלהם.

 

איך תרוויח בגדול?!

ועל כן צריכה האישה להתכסות בזויות הבית, ואם עושה כן מה כתוב? "בניך כשתילי זיתים" – מהו כשתילי זיתים?

– מהו כשתילי זיתים? היינו, מה זית בין בחורף ובין בקיץ אינו מאבד עליו,  ותמיד נמצאת בו חשיבות יותר משאר אילנות,כך בניה יתעלו בחשיבות על שאר בני העולם, ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל, בברכות שלמעלה ובברכות שלמטה, בעושר, בבנים ובבני בנים. זה שכתוב :"הנה כי כן יבורך גבר ירא ד'", וכתוב: "יברכך ד' מציון, וראה בטוב ירושלים כל-ימי חייך, וראה בניך לבניך שלום על ישראל" (זוהר הקדוש פרשת נשא לפי פרוש הסולם)

 

ההבטחה שלי

בברכה,

רבי שמעון בר יוחאי

 

עדכון אחרון ( שלישי, 13 דצמבר 2011 12:15 )  
You are here: Home נחמות ישעיהו רשב"י