tsniut.co.il

 • יצירת חשבון
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

גודל מעלת הצניעות

דוא הדפסה PDF
 

 

גודל מעלת הצניעות רוצים אנו להרחיב את הדיבור ולהראות את גודל מעלת הצניעות וכדי להכיר את מעלת הצניעות נביא את מה שכתוב בספרים הקדושים,איך שרבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר כתב וגם ספרים אחרים, קודם נביא מדרש שהשם משתוקק ורוצה להימצא בעולם,וכאן נביא איך זה נראה כשהשם נמצא בעולם הזה, ברחוב. נכתוב את זה כמו שמצאנו בכמה הזדמנויות. איך נראה רחוב:רואים אנו רחוב מלא באנשים לא נקיים, מלא פריצות, בעלי עברות ומובן שברחוב נמצאים מחנות גדולות של קליפות ומזיקים,בגמרא ברכות כתוב שהקליפות הם כל כך הרבה, שעומדים אחד על השני בכמה קומות ואי אפשר לתאר איך שזה נראה ומה גודלו של צער הקדוש ברוך הוא כשנמצא בין המחנות, את זה אי אפשר לכתוב ושכל האדם אנו יכול לתאר זאת. ומיד מכריזים בכל העולמות – "שהמלך בצער" וכשהמלך בצער, כל העולמות וכל הנשמות בגן עדן וכל המלאכים מכל העולמות בצער וכל העולמות רועשות.ואז עוברת בת יהודית ברחוב כשהיא לבושה בלבוש צנוע,ובספרים כתוב כשיהודי הולך על פי תורה הולכים איתו מחנות גדולות של מלאכי השרת וכוח גדול של קדושה וכשהקליפות רואות את גודל כוח הקדושה נופל עליהם פחד נורא ובהלה גדולה ובורחים לכל הצדדים דורכים והורגים אחד את השני.הקדוש ברוך הוא מביט על כל זה ושמחתו כביכול אינו נתן לתאר,שמחה עצומה של נקמה בשונאים והמצערים נשמדים. והקודש ברוך הוא עובר ברחוב עם היהודי בגאווה ככתוב בתהילים "ד' מלך גאות לבש" כשכבוד שמים נישא אז לבוש ד' גאות. ואז בשמים מה קורה? לא ראינו זאת רק נביא מהספרים הקדושים כמו גם בספר הזוהר,ואז יוצא כרוז בשמים - "המלך בשמחה" - כל המלאכים והנשמות מביטים מטה לראות מה קורה ורואים את כל שונאי הקדוש ברוך הוא נשמדיםורואים איך שהם רצים בבהלה והנקמה גדולה לא לתאר ורואים את כוח הקדושה מנצח את הקליפות ושלהבת גדולה מסתובבת ברחובות ושולח קרניים לכל הצדדים קרני האור משמידים את הקליפות. הקדושה שוררת  ברחוב השמחה בכל העולמות גדולה.ואז נשקט בכל העולמות וכולם שומעים מה שמודיעים –"שהניצחון של הקדושה והשמחה ההיא גרמה  בת יהודית,שעברה ברחוב בלבוש צנוע  והשם שלה הוא פלונית בת פלונית" –וכולם רושמים את השם ואחרי מאה ועשרים  שנה ששומעים את השם באים לקבל את פניה ולחלק את הכבוד שמגיע לנשמה שעשתה את השמחה הגדולה למלך ולכל העולמותוהכבוד והוד והדר שנחלק לנשמה כמעט אנו יכול לתאר זאת ולכתוב את כל זה. 
עדכון אחרון ( שלישי, 13 ספטמבר 2011 18:24 )  
You are here: Home נחמות ישעיהו גודל מעלת הצניעות